VIIPIP hoàn thành thông tin giai đoạn 2

Hiện tại, thông tin các KCN đã được cập nhật và hoạt động tốt trên hệ thống của viipip.com. Những thông tin này sẽ được cập nhật định kỳ hàng tháng theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra của VIIPIP. Giai đoạn tiếp theo, VIIPIP sẽ tiến hành thẩm định và kiểm chứng lại toàn bộ thông tin của các KCN trên cả nước.

Nhà đầu tư quan tâm đến các KCN có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trên hệ thống viipip.com. Đặc biệt, thông qua công cụ "So Sánh", khách hàng có thể so sánh các KCN về diện tích, các thông số kỹ thuật về cơ sở hạ tầng, giá thuê đất và các loại phí trong KCN.