Bổ sung 11 KCN của Vĩnh Phúc vào quy hoạch phát triển các KCN

Bổ sung 11 KCN của Vĩnh Phúc vào quy hoạch phát triển các KCN

Đó là các KCN: KCN Tam Dương, diện tích 700 ha; KCN Nam Bình Xuyên (304 ha); KCN Phúc Yên (150 ha); KCN Lập Thạch I (150 ha); KCN Sông Lô I (200 ha); KCN Sông Lô II (180 ha); KCN Lập Thạch II (250 ha); KCN Tam Dương II (750 ha); KCN Vĩnh Tường (200 ha); KCN Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa (600 ha) và KCN Vĩnh Thịnh (270 ha).

Thủ tướng lưu ý, việc bổ sung KCN Yên Bình, tỉnh Vĩnh Phúc vào Quy hoạch phát triển các KCN của cả nước sẽ được xem xét, quyết định sau khi quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa trên phạm vi cả nước được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh và các chủ đầu tư lập và thực hiện Dự án đầu tư các KCN nêu trên theo phương án phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định hiện hành.